Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelem kiemelten fontos vállalkozásunk számára, és személyes adatainak feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni.

 

Ki kezeli a személyes adatait?

A magyar tulajdonú Coventry House Kft. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket megad nekünk, és ez a vállalkozás felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Cégnév: COVENTRY HOUSE Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.
Cégjegyzékszám: 03-09-107928
Adószám: 11936921-2-03
Statisztikai számjel: 11936921-8559-113-03
Hivatalos képviselő és tisztsége: Berényi Milán, ügyvezető

 

Mely jogszabályok szolgálják az adatkezelés alapját?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

Hol tároljuk és ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább. Személyes adatainak védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek hozzá.

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Mik a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai?

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a saját megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem közvetlenül Ön adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják stb., azaz minden, a személyes adataival kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulást, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adataid abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a szolgáltató az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: Ha úgy gondolja, hogy vállalkozásunk a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, kérünk, lépjen velünk kapcsolatba! Joga van panaszt tenni emellett a felügyeleti hatóságnál is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus formában, vagy kérheted, hogy ezeket a szolgáltató egy másik szolgáltatónak továbbítsa.

 

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

www.szarazjeg.eu honlapon való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyezünk el a számítógépén vagy mobil eszközén. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk, személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

A cookie-k beállítását a saját böngészőjében módosíthatja. A cookie-kat bármikor törölheti (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket. Ebben az esetben azonban a honlapunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végeznie, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni. A cookie-k törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában a www.AllAboutCookies.org (angol nyelvű) oldalon vagy a leggyakrabban használt böngészőkre vonatkozóan az alábbi linkeken:

 

Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés a honlapon keresztül

Amennyiben weboldalunkon keresztül kívánja felvenni vállalkozásunkkal a kapcsolatot, úgy a honlapon szereplő űrlapo(ko)n keresztül az alábbi adatokat kell Öntől elkérnünk és kezelnünk:

  • cég neve, cég telephelye,
  • kapcsolattartó neve,
  • e-mail címe és/vagy telefonszáma

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, illetve a megadott igényei alapján árajánlatot adhassunk Önnek. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a szolgáltatásunkat sem tudja igénybe venni.

Az adataihoz vállalkozásunk részéről az ügyfélkapcsolati munkatárs, a műszaki vezető, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz vállalkozásunk részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Vállalkozásunk az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Vállalkozásunk az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve az esetleges hatósági ellenőrzéseket. Ebben az esetben a hatóság képviselői betekinthetnek az adataidat is tartalmazó dokumentációba.

Hatályos: 2018. augusztus 1-től